Nasze biuro współpracuje również z biegłym rewidentem. Biuro Audytorsko-Księgowe jest podmiotem audytorskim uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Od roku 2003 bada bądź uczestniczy w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych działających w wielu sektorach gospodarki, posiadających różne formy organizacyjne, m. in. spółek kapitałowych, giełdowych, wydawnictw, stowarzyszeń, fundacji, izb gospodarczych, instytucji dotowanych przez budżet Państwa.

W ramach współpracy z Fkwadrat biegły rewident realizuje:

  • sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów
  • przeglądy i badanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym wg MSR/MSSF
  • badanie i przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych
  • audyty projektów dofinansowanych ze środków UE
  • audyty środków unijnych
  • badanie pakietów konsolidacyjnych
  • badanie planów przekształceń, połączeń i podziałów spółek
  • przeglądy finansowe due diligence
  • opinie z zakresu rachunkowości
  • Wszystkie świadczone usługi ubezpiecza obowiązkowo od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

Poprzez szeroką wiedzę, popartą wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, doradztwie podatkowym i badaniu sprawozdań finansowych zapewnia profesjonalny poziom świadczonych usług.

Funkcjonuje w sposób elastyczny, ukierunkowując swoje działania na określone potrzeby klientów, zapewniając indywidualne podejście do każdego z nich.

Kieruje się odpowiedzialnością i rzetelnością w realizacji zleceń swoich klientów.