ul. Twarda 18

00-824 Warszawa

ul. Podwale 17

00-252 Warszawa

+48 501 302 316

biuro@fkwadrat.pl

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Darmowe wdrożenie i oszczędność kosztów księgowych w 3 krokach:

1. Wypełnij formularz – skontaktujemy się z Tobą aby przedstawić szczegóły wdrożenia i współpracy

2. Bezpłatnie wdrożymy Jednolity Plik Kontrolony i nowoczesną księgowośc w Twojej firmie

3. Ciesz się z poczucia spokoju i czerp korzyści z nowoczesnej księgowości

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego przetwarzanie.

Obowiązek przekazywania JPK na żądanie organów podatkowych, wynika z dodanego do Ordynacji podatkowej art. 193a. zgodnie z którym „w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą”.

Upraszczając, można stwierdzić, że obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostaną objęci wszyscy podatnicy prowadzący swoją księgowość dla celów podatkowych przy użyciu programów komputerowych. W okresach przejściowych podatnicy mogą dobrowolnie zacząć stosować JPK, do czego będzie potrzebne zaktualizowanie używanych systemów informatycznych, tak by mogły one generować pliki w jednolitej formie, które posłużą organom do szybszego analizowania przesłanych danych.

Informacje przesłane w nowej formie będą mogły zostać wykorzystane w ramach każdej procedury podatkowej realizowanej przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej, w tym w ramach czynności sprawdzających (kontrole krzyżowe), kontroli podatkowej, postępowania podatkowego i kontrolnego.

Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, została udostępniona na stronie Ministerstwa Finansów.

Powyższe wzory określają zakres i format danych, których organy podatkowe od 1 lipca 2016 r. mogą żądać od przedsiębiorców. Projekty struktur logicznych JPK zostały podzielone na siedem struktur, tj.:

 • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • Faktury VAT
 • Księgi rachunkowe
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Ewidencja przychodów
 • Magazyn
 • Wyciąg bankowy

JPK to dla firm 2 nowe obowiązki

1. Firmy prowadzące ewidencję VAT mają obligatoryjnie raportować VAT_JPK wraz z elektroniczną deklaracją VAT w dniu jej wymagalności. Odpowiednio obowiązek ten obejmie:

 • średnie i małe przedsiębiorstwa – od stycznia 2017 r. (pierwszy JPK ma być więc wysłany 25 lutego – za styczeń 2017 r.),
 • mikroprzedsiębiorstwa rozliczające VAT – od stycznia 2018 r. (pierwszy JPK ma być wysłany 25 lutego – za styczeń 2018 r.).

2. W przypadku wezwania firmy do kontroli skarbowej – po okresie przejściowym – przedsiębiorcy mają obowiązek udostępnić żądane przez fiskusa struktury JPK w terminie 14 dni od wezwania. W okresie przejściowym, który dla małych i średnich firm oraz mikroprzedsiębiorstw trwa do 30 czerwca 2018 r., firma ma prawo odmowy przekazania struktury JPK (poza strukturą VAT, która jest obligatoryjna), decydując się w ten sposób na tradycyjny przebieg kontroli skarbowej. W tej sytuacji dla przedsiębiorstw lepszym rozwiązaniem jest szybsze wdrożenie JPK, co pozwoli uchronić się przed uciążliwymi kontrolami skarbowymi, które w dotychczasowym trybie pochłaniają mnóstwo czasu.

Powyższe obowiązki dotyczą przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe (podatkowe, ewidencję przychodów i rozchodów, rejestry)przy użyciu programów komputerowych – czyli praktycznie wszystkich podmiotów gospodarczych, również tych, którzy w pełni obsługiwani są przez biura rachunkowe. W związku z nowymi obowiązkami zmieni się również cennik usług dodatkowych który zostanie przesłany do naszych klientów.

Liczba przedsiębiorstw objętych przepisami o JPK

dotyczy obligatoryjnego przesyłania VAT_JPK wraz z deklaracją VAT:

 • Duże firmy – od 1 lipca 2016 r.
 • Małe i średnie firmy – od 1 stycznia 2017 r.
 • Mikroprzedsiębiorstwa – od 1 stycznia 2018 r.

Uwaga: obowiązek przekazywania JPK na wezwanie fiskusa dotyczyć będzie każdej procedury podatkowej, w tym czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, sprawdzającego, kontroli podatkowej i krzyżowej. Przy tym może on objąć nie tylko podatnika, ale również jego kontrahentów.

Niezłożenie JPK, opóźnienie w terminowym przesłaniu, a także zawarcie w pliku błędnych danych podlega odpowiedzialności karnej skarbowej! Ustawodawca nie przewiduje wprowadzenia odrębnych kar za opóźnienia w przekazaniu JPK lub zawarcia w plikach nieprawdziwych danych. W obu przypadkach zastosowanie mają istniejące kary określone w Ordynacji Podatkowej i Kodeksie Karnym Skarbowym. Wysokość kary uzależniona jest od zakwalifikowania czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe oraz od okoliczności. Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe:

Nieprzekazanie JPK w terminie – Grzywna podstawowa do 2800 zł (na podstawie art. 262 § 1 pkt 2. Ordynacji Podatkowej). Czyn zabroniony zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe, udaremnienie organom podatkowym przeprowadzenia czynności kontrolnych Grzywna do 17 769 600 zł (na podstawie art. 83. Kodeksu Karnego Skarbowego).

Czyn zabroniony zakwalifikowany jako wykroczenie skarbowe Grzywna w kwocie od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji. Przedsiębiorca, który nie może przekazać JPK w wyznaczonym terminie, powinien zawiadomić o tym właściwy organ podatkowy. W zawiadomieniu należy podać przyczynę niedotrzymania terminu, a także zadeklarować datę złożenia JPK. Tego typu zgłoszenia organy podatkowe rozpatrują w trybie indywidualnym i niekoniecznie muszą być one rozpatrywane pozytywnie.

Co to jest jednolity plik kontrolny?

Wyjaśnienie:

Termin powstania nowych obowiązków zależy od kategorii przedsiębiorcy, w zależności od wielkości prowadzonej działalności (patrz kalendarium). Decydują tu kryteria zapisane w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). I tak:

Mikroprzedsiębiorcy to ci, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

– osiągnęli roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Mali przedsiębiorcy to ci, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniali średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

– osiągnęli roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro.

Jednolity Plik Kontrolny – JPK

 • Nie masz jeszcze Jednolitego Pliku Kontrolnego? Wykorzystaj to aby oszczędzić do -70% na kosztach prowadzenia księgowości Twojej firmy!
 • Jednolity Plik Kontrolny – Wdrożenie za darmo i 70% oszczędności na kosztach księgowości w gratisie.
 • Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to nowy obowiązek dla przedsiębiorców w Polsce.