ul. Twarda 18

00-824 Warszawa

ul. Podwale 17

00-252 Warszawa

+48 501 302 316

biuro@fkwadrat.pl

Pełna Księgowość Dla Firm

Nasze biuro rachunkowe w swojej ofercie posiada pełną księgowość dla firm. Sprawdź poniżej co wykonujemy dla swoich klientów:

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
 • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta

Książka Przychodów i rozchodów

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
 • doradztwo w kwestiach podatkowych

Kadry i Płace

 • sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B)
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników
 • ewidencja urlopów
 • reprezentowanie w US i ZUS

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

W kompleksowej ofercie naszych usług proponujemy również obsługę księgowości Wspólnot Mieszkaniowych. Ramowy zakres naszych działań:

 • prowadzenie księgowości w oparciu o wymagania zapisane w ustawie o rachunkowości,
 • sporządzanie rozliczeń i deklaracji ZUS pracowników zatrudnionych przez Wspólnotę,
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej Wspólnoty,
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek,
 • powiadamianie właścicieli lokali o stanie ich rozrachunków,
 • sporządzanie kartotek mieszkaniowych,
 • sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Wspólnoty
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej obejmującego:
  • sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej,
  • rozliczenia mediów, wniesionych przez właścicieli zaliczek, sporządzanie zestawień sald poszczególnych właścicieli.
  • zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,
  • zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli,
  • zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów,
  • kartoteki właścicieli,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
 • współpraca przy przeprowadzanych audytach, kontrolach z urzędów